.:. به پايگاه اطلاع رساني مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران خوش آمديد    .:.
     
صفحه اول
اخبار
معرفى مركز
كتابخانه
مركز تقويم
كتاب‌شناسى
تقويم
طرح‌هاى
پژوهشى
کارگاه
آموزشي
تماس با ما
پيوندها
كاربران حاضر:
442 نفر


اساسنامه مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مركز تقويم دانشگاه تهران كه براساس مصوبه جلسه مورخ 22/4/1379 هيأت محترم وزيران مبني بر واگذاري استخراج و تنظيم تقويم كشور به مؤسسه ژئوفيزيك، به موجب اساسنامه مصوب جلسه 19/12/81 هيأت رئيسه دانشگاه تأسيس گرديده است از اين تاريخ به "مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران" تغيير نام مي‌يابد و اساسنامه آن به شرح مواد ذيل مورد تجديد نظر واقع مي‌گردد.

ماده 1: اهداف و موضوع فعاليت مركز

استخراج و تنظيم تقويم كشور و اوقات شرعي و ارتقاي سطح دانش تقويم در كشور.

ماده 2: وظايف مركز

2-1. انجام پژوهشهاي لازم براي استخراج هر چه دقيق‌تر تقويم و اوقات شرعي.
2-2. پاسخگويي به مراجعات و درخواستهاي اشخاص و سازمانها و مراكز علمي و اجرائي براي اطلاع از تقويم و اوقات شرعي.
2-3. گسترش آگاهي‌هاي عمومي در زمينه تقويم.
2-4. ايجاد زمينه آموزش براي تربيت نيروهاي متخصص در تقويم.
2-5. برنامه‌ريزي براي ايجاد ارتباط مستمر علمي با اشخاص يا مراكز فعال در زمينه تقويم و اوقات شرعي در داخل و خارج كشور. 

ماده 3: اركان مركز

3-1. شوراي مركز
3-2. رئيس مركز

ماده 4: شوراي مركز

اعضاي شورا عبارتند از:
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه يا نماينده وي (رئيس شورا)، رئيس مؤسسه (دبير شورا) و حداقل 7 نفر از صاحبنظران در شاخه‌هاي علمي وابسته.
تبصره 1: اعضاي شورا بنا بر پيشنهاد رئيس مؤسسه و تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه با حكم رئيس دانشگاه تهران براي مدت 3 سال منصوب ميشوند و تجديد حكم آنان بلامانع است.
تبصره 2: نماينده معاون پژوهش و فناوري دانشگاه براي مدت 3 سال منصوب مي‌شود و تجديد حكم وي بلامانع است.

ماده 5: وظايف و اختيارات شوراي مركز

5-1. استخراج و تصويب تقويم كشور و اوقات شرعي.
5-2. تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و سياستهاي كلي و اهداف علمي و اجرائي مركز.
5-3. بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي براي پيشبرد اهداف مركز.
5-4. تشكيل كارگروههاي تخصصي متناسب با وظايف شورا.
5-5. برگزاري همايش‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
5-6. برنامه‌ريزي براي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي تخصصي كوتاه مدت و ميان مدت.
5-7. اعلام نياز براي جذب نيروي متخصص شامل هيأت علمي پژوهشي و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري متقاضي بورسيه شدن و بررسي و تأييد صلاحيت علمي آنان.
5-8. تصويب بودجه ريالي و ارزي پيشنهادي رئيس مركز.
5-9. پيشنهاد تجديد نظر در اساسنامه مركز تقويم به رئيس مؤسسه.
5-10. بررسي و تصويب برنامه سالانه و بلند مدت پيشنهادي رئيس مركز.
5-11. بررسي چگونگي برقراري همكاري‌هاي علمي با ساير مراكز داخلي و خارجي.
5-12. بررسي و تصويب آئين نامه‌هاي داخلي، ساختار تشكيلاتي و دستورالعمل استخدام و به كارگيري كاركنان مركز با رعايت آيين نامه استخدامي دانشگاه.
تبصره 3: شوراي مركز موظف است قبل از پايان خرداد هر سال تقويم سال آينده را استخراج و تنظيم كند.
تبصره 4: تقويم و اوقات شرعي هنگامي مصوب تلقي مي‌گردد كه به تصويب دو سوم از صاحبنظران عضو شورا برسد.

ماده 6: رئيس مركز

رئيس مركز از بين اعضاي شوراي مركز به پيشنهاد رئيس مؤسسه و تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه با حكم رئيس دانشگاه تهران براي مدت 3 سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده 7: وظايف و اختيارات رئيس مركز

7-1. برنامه‌ريزي براي عملي شدن كليه مصوبات شوراي مركز و نظارت بر حسن اجراي آنها.
7-2. فراهم آوردن امكانات و تجهيزات لازم براي اجراي برنامه‌ها و طرحهاي پژوهشي مركز از طريق سفارشهاي داخلي و خارجي و افتتاح اعتبارات اسنادي و انعقاد قراردادهاي خريد و نگهداري و پيمانكاري ساخت و راه اندازي و تجهيز دستگاهها و پروژه‌هاي تحقيقاتي.
7-3. تهيه و تنظيم بودجه سالانه و نيز تنظيم ترازنامه سالانه و ارائه آن به شوراي مركز.
7-4. تدوين برنامه سالانه و بلند مدت و ارائه آن به شوراي مركز.
7-5. تهيه و تدوين و ارائه گزارش عملكرد سالانه مركز.
7-6. تهيه آئين‌ نامه‌هاي داخلي و ارائه آنها به شوراي مركز.
7-7. برنامه‌ريزي براي خود اتكايي در تأمين نرم‌افزارهاي مورد نياز مركز.
7-8. برنامه‌ريزي براي تشكيل منظم جلسات شوراي مركز.
7-9. ايجاد زمينه همكاري مطلوب و هماهنگ با نيروهاي متخصص در مراكز مختلف علمي-پژوهشي داخلي و خارجي، همسو با اهداف مركز.

ماده 8: مقررات اداري و مالي

8-1. مركز از نظر تشكيلات اداري تابع مؤسسه ژئوفيزيك است.
8-2. مركز از نظر اداري و مالي تابع مقررات دانشگاه تهران مندرج در آئين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير قوانين و مقررات موضوعه هيأت امناي دانشگاه تهران است.
8-3. هزينه‌هاي مركز از محل اعتبارات مصوب و درآمدهاي اختصاصي مركز بر طبق آئين‌نامه‌هاي مربوطه پرداخت خواهد شد.
8-4. مركز مي‌تواند با رعايت مقررات دانشگاه براي تحقق اهداف خود از كمكها و هداياي بلاعوض مؤسسات و سازمانهاي داخلي و خارجي با تصويب شوراي مركز استفاده نمايد.

ماده 9: انتشارات

مركز مي‌تواند نسبت به انتشار مجله علمي-تخصصي، گزارش علمي و خبرنامه با رعايت مقررات اقدام نمايد.

ماده 10:

اين اساسنامه از تاريخ تصويب جايگزين اساسنامه سابق گرديده و مواد آن اساسنامه ملغي محسوب مي‌شود.

اين اساسنامه مشتمل بر 10 ماده و 33 بند و 4 تبصره در تاريخ 16/12/1384 به تصويب هيأت امناي دانشگاه تهران رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا است.


بازگشت